Прегръдка

English

Марианжела Анастасова направи 2 картини за този проект:

  • Автопортрет
  • Прегръдка

И двете използват текстура по абстрактен начин.

Автопортрет изобразява как художничката възприема своята вътрешна същност използайкиразлични текстури и избирайки съответна композиция.

Прегръдка е интерактивна творба отново използваща текстури в овален, обгръщащ жест около едносвободно овално пространство, където участниците в пърформанса са поканени да поставят свояавтопортрет от текстури. На всеки един от тях е предоставено едно такова неголямо овалнопространство върху твърда повърхност, където те могат да фиксират опредени текстури избраниспоред това дали идентифицирват с тях част от характера си и усещанията си. Обърнахме имвнимание също, че реда, ритъма, подреденоста или хаотичноста на композицията също ще отразитяхната интивидуалност.

Галерия „Ракурси“ е партньор в проекта BaGMIVI : Bridging the Gap between Museums and Individuals withVisual Impairments – Преодоляване на бариерата между музеите и хората със зрителни затруднения.

Проектът се основава на разбирането за музеите като места, където не само се събират, съхраняват иизлагат произведения на изкуството, а като ориентирани към аудиторията пространства с широкаобразователна и социална роля (Hooper-Greenhill, 2007). От тази гледна точка, от голям интерес за музеитестава достъпът до тях на лица с увреждания.

Зрително затруднените хора са изправени пред многобройни препятствия в достъпа си до музеите, затовавсе повече музеи и галерии работят за улесняването и привличането им до техните пространства иколекции.

В този проект галерия „Ракурси“ си сътрудничи със Софийския университет „Климент Охридски“, факултет„Специална педагогика“ и с Българската асоциация за обучение на зрително затруднени деца, както и сдруги европейски университети, институции и музеи, които са част от проекта BaGMIVI по програма„Еразъм +” на ЕС.